logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Repetytorium gimnazjalisty. Historia - Jolanta Skrunda
Repetytorium gimnazjalisty. Historia
by: (author)
Repetytorium gimnazjalisty historia to książka przedstawiająca zagadnienia historyczne w zrozumiały, logiczny sposób, z uwzględnieniem ilustrujących je map. Wiedzę ujęto w pomocne tabele i schematy, zastosowano też ułatwiający naukę system wskazywania najważniejszych informacji w punktach.... show more
Repetytorium gimnazjalisty historia to książka przedstawiająca zagadnienia historyczne w zrozumiały, logiczny sposób, z uwzględnieniem ilustrujących je map. Wiedzę ujęto w pomocne tabele i schematy, zastosowano też ułatwiający naukę system wskazywania najważniejszych informacji w punktach. Istotne definicje i pojęcia wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.
Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum.


WSTĘP
PRAHISTORIA
Historia jako nauka. Czas w historii
Najdawniejsze dzieje ludzkości
STAROŻYTNOŚĆ
Mezopotamia
Starożytny Egipt
Indie i Chiny
Indie
Chiny
Starożytny Izrael (Palestyna)
Fenicja
Starożytna Grecja
Sparta - monarchia
Ateny - państwo demokratyczne
Wojny Greków z Persami
Kultura i religia starożytnej Grecji
Podboje Aleksandra Wielkiego
Starożytny Rzym
Początki państwa
Społeczeństwo rzymskie
Republika rzymska
Ekspansja Rzymu i rozwój terytorialny
Powstanie cesarstwa
Kultura starożytnego Rzymu
Powstanie i rozwój chrześcijaństwa
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.)
ŚREDNIOWIECZE
Bizancjum - Cesarstwo Wschodnie
Arabowie i islam
Monarchia Karola Wielkiego
Cesarstwo Ottonów
Normanowie (wikingowie)
Słowianie
Pierwsze państwa słowiańskie
Państwo Samona
Państwo Wielkomorawskie
Państwo czeskie
Państwo bułgarskie
Państwo ruskie
Powstanie i organizacja państwa polskiego
Polska w czasach Mieszka I (?-992)
Polska w czasach Bolesława Chrobrego (992-1025)
Polska w czasach Mieszka II Lamberta (1025-1034)
Polska w czasach Kazimierza Odnowiciela (1034-1058)
Polska w czasach Bolesława Śmiałego (Szczodrego) (1058-1079)
Polska w czasach Władysława Hermana (1079-1102)
Polska w czasach Bolesława Krzywoustego (1102-1138)
Początek rozbicia dzielnicowego - walka o seniorat
Kultura początku Średniowiecza
Konflikt między papiestwem a cesarstwem (spór o inwestyturę)
Wyprawy krzyżowe
Zagrożenie ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego
Podboje niemieckie
Krzyżacy (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie)
Mongołowie (Tatarzy)
Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XII i XIII w.
Próby zjednoczenia kraju
Panowanie Władysława Łokietka (1306-1333)
Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
Kształtowanie się monarchii stanowej
Społeczeństwo stanowe w Polsce
Powstanie parlamentu angielskiego
Powstanie monarchii stanowej we Francji
Sąsiedzi Polski w XIII i XIV w.
Rzesza Niemiecka
Czechy pod rządami Luksemburgów
Węgry pod rządami Andegawenów
Przemiany religijne późnego Średniowiecza
Benedyktyni
Cystersi
Zakony żebracze
Franciszkanie
Dominikanie
Ruchy heretyckie
Kryzys papiestwa
Konflikt francusko-papieski (XIII/XIV w.)
Niewola awiniońska papieży (1305-1377)
Wielka schizma zachodnia (1378-1449)
Ruch soborowy (sobór - zjazd kardynałów)
Wojna stuletnia (1337-1453)
Turcy osmańscy
Kultura późnego Średniowiecza (gotyk)
Panowanie Andegawenów w Polsce
Unia Polski z Litwą
Panowanie Władysława Jagiełły (1386-1434)
Panowanie Władysława Warneńczyka (1434-1444)
Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492)
Panowanie Jana Olbrachta (1492-1501)
Panowanie Aleksandra Jagiellończyka (1501-1506)
Polityka dynastyczna Jagiellonów
NOWOŻYTNOŚĆ
WIEK XVI
Wielkie odkrycia geograficzne
Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy
Kultura Renesansu (Odrodzenia)
Reformacja i kontrreformacja
Początki demokracji szlacheckiej w Polsce
Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce
Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
Panowanie Zygmunta Augusta (1548-1572)
Unia lubelska 1569 r. - powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Stosunki polsko-krzyżackie
Pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy (1573-1575)
Elekcja Stefana Batorego (1576-1586)
WIEK XVII
Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
Absolutyzm we Francji
Rewolucja w Anglii
Elekcje władców z dynastii Wazów
Zygmunt III Waza (1587-1632)
Władysław IV Waza (1632-1648)
Jan Kazimierz Waza (1648-1668)
Wojny Polski w XVII wieku
Wojny ze Szwecją
Wojny z Rosją
Wojny z Kozakami (powstanie Chmielnickiego)
Wojny z Turcją
Bilans wojen
Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)
Elekcja Jana III Sobieskiego (1674-1696)
Kultura baroku
WIEK XVIII
Kultura Oświecenia
Monarchie absolutyzmu oświeconego
Rosja
Prusy
Austria
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783)
Wielka Rewolucja Francuska
Elekcja Sasów na tron polski
August II Mocny Wettin (1697-1706 i 1709-1733)
August III Sas
Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795)
Konfederacja barska. I rozbiór Polski
Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja
Targowica. II rozbiór Polski
Powstanie kościuszkowskie. III rozbiór Polski
WIEK XIX
Okres napoleoński
Kongres wiedeński
Sprawa polska za czasów Napoleona. Księstwo Warszawskie
Ziemie polskie w początkach XIX wieku
Powstanie listopadowe (29 XI 1830-X 1831)
Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
Wiosna Ludów 1848-1849
Wiosna Ludów na ziemiach polskich
Powstanie styczniowe 1863-1864
Polityka zaborców wobec ziem polskich
Zjednoczenie Włoch
Zjednoczenie Niemiec
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych (1861-1865)
Postęp w nauce i technice XIX/XX w. (druga rewolucja przemysłowa)
Ekspansja kolonialna w XIX w.
Powstanie nowożytnych ideologii
Powstanie nowoczesnych partii politycznych
Rewolucje 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich
CZASY NAJNOWSZE
I WOJNA ŚWIATOWA
Konflikty poprzedzające I wojnę światową
Przyczyny wybuchu I wojny światowej
Przebieg działań wojennych podczas I wojny światowej
Front zachodni
Front wschodni
Pozostałe fronty
Rewolucja lutowa i obalenie caratu
Rewolucja październikowa w Rosji
Sprawa polska podczas I wojny światowej
Zakończenie I wojny światowej - ład wersalsko-waszyngtoński
II RZECZPOSPOLITA
Powstanie niepodległego państwa polskiego
Kształtowanie się granic polskich
Działalność polityczna w odrodzonej Polsce
Najważniejsze partie polityczne II Rzeczypospolitej
Sejm Ustawodawczy
Konstytucja marcowa (17 III 1921 r.)
Prezydenci
Gospodarka II Rzeczypospolitej
Przewrót majowy
Rządy autorytarne (1926-1935)
Obóz sanacyjny
Konstytucja kwietniowa 23 IV 1935 r.
Sanacja po śmierci Piłsudskiego
Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej
Kultura II Rzeczypospolitej
EUROPA I ŚWIAT PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
Wielki kryzys ekonomiczny
Komunizm w ZSRR
Powstanie faszyzmu we Włoszech
Powstanie nazizmu w Niemczech
W przededniu II wojny światowej
Wojna domowa w Hiszpanii
Anschluss Austrii
Agresja na Czechosłowację
II WOJNA ŚWIATOWA
Przyczyny II wojny światowej
Kampania wrześniowa
Działania wojenne w latach 1939-1941
Agresja Niemiec na ZSRR 22 VI 1944 r.
Wojna w Afryce 1940-1943
Wojna na Dalekim Wschodzie 1941-1945
Konferencje Wielkiej Trójki
Zakończenie działań wojennych
Okupacje ziem polskich
Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
Ziemie polskie pod okupacją radziecką
Formy walki z okupantem
Ruch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu w Europie
Rząd polski na emigracji
Polskie Państwo Podziemne
Polacy na frontach II wojny światowej
Plan „Burza” i powstanie warszawskie
Bilans II wojny światowej
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
EUROPA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
„Zimna wojna” - USA i ZSRR po II wojnie światowej
Niemcy po II wojnie światowej
Powstanie państw demokracji ludowej
Konflikty na Dalekim Wschodzie
Chiny po II wojnie światowej
Korea
Dekolonizacja Afryki
Wojny w Indochinach
Wietnam
Kambodża
Powstanie państwa Izrael (konflikty izraelsko-arabskie)
Kryzys na Kubie
XX zjazd Komunistycznej Partii związku radzieckiego (KPZR).
Rewolucja na Węgrzech 1956 r.
„Praska wiosna” 1968 r.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)
Upadek komunizmu - „Jesień Ludów”
Integracja europejska
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe pod koniec XX w.
POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Obszar i ludność polski powojennej
Stalinizacja życia w Polsce - polityka „faktów dokonanych”
Polska Partia Robotnicza
„Polska lubelska”
Referendum (30 VI 1946 r.)
Wybory do Sejmu Ustawodawczego (19 I 1947 r.)
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (15 XII 1948 r.)
Walka z Kościołem
Walka z opozycją
Konstytucja PRL (22 VII 1952 r.)
Gospodarka Polski powojennej
Kultura Polski powojennej
Październik 1956 r.
Marzec 1968 r.
Grudzień 1970 r. i dekada Gierka
Czerwiec 1976 r. i powstanie opozycji
Powstanie „Solidarności”
Stan wojenny 13 XII 1981-22 VII 1983
Polska w latach 1983-1988
Obrady „okrągłego stołu” (6 II 1989-5 IV 1989)
Powstanie III Rzeczypospolitej
INDEKS NAZW I TERMINÓW
INDEKS NAZWISK  

źródło opisu: Wydawnictwo GREG, 2010
źródło okładki: www.greg.pl
show less
Format: papier
ISBN: 9788375172201
Publisher: Greg
Pages no: 264
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Jolanta Skrunda
Share this Book
Need help?