logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: one-woman-play
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2017-05-14 18:38
Review: The Dateless Wonder by Anjali Mya Chadha
The Dateless Wonder - Anjali Mya Chadha

What if a British Mindy Kaling live tweeted her college friend's wedding? This is the script (plus notes from the playwright, the director, and the producer) of a one-woman show that was staged here in England a few years back that tackles dating from the POV of a late twenty-something British Indian named Jo-Jo. It was funny for the most part, but as an American I didn't quite understand some of the British pop culture references. This was Jo-Jo's first English wedding; up to now, she had only been to Punjabi weddings and so there were comparisons that are actually enlightening. A fun time to pass while riding home on the train.

Like Reblog Comment
review 2012-08-22 00:00
Play Like a Man, Win Like a Woman: What Men Know About Success that Women Need to Learn
Play Like a Man, Win Like a Woman: What Men Know About Success that Women Need to Learn - Gail Evans مردانه بازی کن، زنانه پیروز باش

آنچه خانم های شاغل باید بدانند!

گیل ایوانز: مدیر اسبق شبکه سی ان ان

گیل ایوانز مدیر اسبق شبکه سی ان ان است. او زنی است که علی رغم سال ها وقفه در زندگی حرفه ای اش – به خاطر در گیری های زندگی شخصی و خانوادگی، تربیت فرزندان، جابجایی محل زندگی به خاطر شغل همسرش و ...- همیشه مشتاقانه و امیدوارانه به زندگی حرفه ای خود ادامه داده است. در این کتاب چکیده ای از تجربیات سال ها کسب و کار خود را آورده است. کسب و کار در محیطی کاملا مرد سالار. که سال ها قوانین آن توسط مردها نوشته شده است. و این نه انتقاد است و نه سرزنش، این یک واقعیت است. زن ها اگر بخواهند وارد بازی کسب و کار در چنین محیطی شوند باید قواعد بازی را بدانند!

فصل اول: هدف از بازی

در این فصل به این واقعیت می پردازند که از دیدگاه مردان هدف ا زکسب و کار و تجارب برنده شدن است. ولی ما زن ها از بچگی عادت کرده ایم که در بازی هایمان برد و باخت نداشته باشیم؛ یک کار گروهی که هدف آن صمیمیت و دوستی است. ولی در محیط کار فقط باید به فکر برنده شدن بود.

فصل دوم: چهار اصل اساسی:

شما همان کسی هستید که می گویید: در محیط کار فقط باید به کار فکر کرد. آوردن دغدغه ها و دلواپسی های دیگر زندگی در محیط کار روا نیست. یک مرد همیشه در یک جلسه مهم تمام هم و غمش مساله کاری است نه اینکه مثلا یادش رفته است که فلان کار را برای خانواده اش انجام دهد!
هدف ها اغلب یکسان نیستند: مرد ها اغلب رضایت کاری برای آنها اهمیت ندارد. پول، موفقیت، اعتبار هر گونه سختی کاری را برای آنها قابل تحمل می کند. (هر چند همیشه بر این تاکیید می کند که شما بیاد عاشق کارتان باشید. ولی به هر حال ان جزئی از قانون بازی است!)
محل کار انجمن خیره نیست: محیط کار شبیه یک هرم است. نه دایره. زن ها بیشتر به دنبال ارتباط اجتماعی هستند. در صورتی که در محیط کار باید اقتدار خود را حفظ کرد. و نیازی به ارتباط و همدلی بیش از حد نیست. نیازی نیست در محیط کار با همه هم کاران خود دوست باشید!
شما همیشه یک مادر، دختر و یک همسرید: در اینجا به نقش های مختلفی که یک زن می توند با رئیس خود داشته باد پرداخته است. (مثلا اگر شما نقش یک مادر را داشته باشید امیت شغلیتان پایدار است. چون هیچ فرزندی مادر خود را اخراج نمی کن!)

فصل سوم: آمادگی برای شرکت در بازی

با زمین بازی آشنا شوید.

فرهنگ گروه را بررسی کنید.

جذب گروه شوید

لباس مناسب بپوشید

هدف مناسبی را برگزینید. (افراد موفق چشم انتظار آینده نمی مانند. آنها آینده را می سازند.)

فصل چهارم: کسب امتیاز

به امتیاز ها اهمیت دهید. سر سری از آنها نگذرید.

فصل پنجم: شرکت در بازی

چهارده قانون بنیادی برای موفقیت

به جای اشاره کردن به خواسته خود مستقیما درخواست کنید.
اظهار نظر کنید
با صدای رسا و با صراحت سخن بگویید.
توانایی های خود را به نمایش بگذارید.
در محیط کار در جستجوی ایجاد روابط دوستانه نباشید. (کار کار است و زندگی زندگی.)
تردید را بپذیرید.
مخاطره جویی (ریسک) کنید.
متقلب باشید. (هیچ کس همه چیز را نمی داند.)
سخت نگیرید.

10. مضطرب نباشید.

11. از سرگروه اطاعت کنید.

12. انجام هیچ مسئولیتی را بدون قدرت اجرایی مربوطه به آن نپذیرید.

13. سر میز کنفرانس بنشینید.

14. بخندید.

فصل ششم: شش رفتاری که مردها در محل کار از خود بروز می دهند اما زن ها قادر به بروز آنها نیستند.

مرد ها می توانند گریه کنند شما نمی توانید.
آنها می توانند روابط عاشقانه داشته باشند شما نمی توانید.
مردها می توانند بی قراری خود را نشان دهند، شما نمی توانید.
مردها می توانند فریاد بزنند شما نمی توانید.
مردها می توانند بی ادب باشند شما نمی توانید.
مردها می توانند کثیف و نامرتب باشند، شما نمی توانید.

فصل هفتم: ده واژه و تعابیر جنسیتی آنها:

بله: دقیقا همان معنایی را دارد که می رساند.(وقتی با درخواستتان موافقت شد، دیگر نیازی به توضیح اضافی نیست!)

نه: مفهوم همیشگی را ندارد. (زن ها کلمه نه را خیلی به خودشان می گیرند. نه فقط یعنی رسیدگی به درخواست شما در آن لحظه خاص امکانپذیر نیست!)

....

فصل هشتم: چگونگی ورود به بازی و خروج از آن

فصل نهم: دو قاعده مهم نهایی

زن باشید.
خودتان باشید.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?