logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Zgroza w Dunwich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści - Howard Phillips Lovecraft
Zgroza w Dunwich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści
by: (author)
4.88 20
Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Love­craft nie pomie­ściłby w swo­jej otchłan­nej wyobraźni, był nią zapewne pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­wielu pisa­rzy rów­nie sumien­nie zapra­co­wało sobie na obo­jęt­ność świata – choć nie­wielu też zdo­łało zaskar­bić sobie... show more
Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Love­craft nie pomie­ściłby w swo­jej otchłan­nej wyobraźni, był nią zapewne pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­wielu pisa­rzy rów­nie sumien­nie zapra­co­wało sobie na obo­jęt­ność świata – choć nie­wielu też zdo­łało zaskar­bić sobie bez­in­te­re­sowną przy­jaźń kole­gów po pió­rze, któ­rzy potem uchro­nili ich doro­bek przed zapo­mnie­niem. Przez całe nie­dłu­gie życie Love­craft upra­wiał lite­ra­turę ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją: publi­ko­wał w szma­tła­wych pisem­kach, tra­cił mnó­stwo czasu na popra­wia­nie cudzych utwo­rów, kilku świet­nych tek­stów nie pró­bo­wał
ogło­sić dru­kiem, bo uznał je za poro­nione. Nie licząc bro­szurki Widmo nad Inn­smo­uth, wyda­nej nie­chluj­nie w pię­ciu­set egzem­pla­rzach, swego nazwi­ska nigdy nie zoba­czył na okładce książki.

Czy­ta­jąc bio­gra­fię Love­cra­fta, trudno oprzeć się wra­że­niu, że zarówno jego pisar­stwo, jak i życie były roz­chy­bo­tane mię­dzy nadzieją i gory­czą, ambi­cją i klę­ską, pra­gnie­niem i stratą; widać w nim to samo pęk­nię­cie mię­dzy wznio­sło­ścią ide­ałów a sier­mięż­nym okru­cień­stwem rze­czy­wi­sto­ści,
które szczer­batą kre­chą prze­cina życie jego bohaterów.

Spis tre­ści:

-Dagon (Dagon, 1917)
-Usta­le­nia w spra­wie zmar­łego Arthura Jer­myna i jego rodu (Facts Con­cer­ning the Late Arthur Jer­myn and His Family, 1920)
-Wyrzu­tek (The Out­si­der, 1921)
-Muzyka Eri­cha Zanna (The Music of Erich Zann, 1921)
-Szczury w murach (The Rats in the Walls, 1923)
-Święto (The Festi­val, 1923)
-Zew Cthulhu (The Call of Cthulhu, 1926)
-Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda (The Case of Char­les Dexter Ward, 1927)
-Kolor z innego wszech­świata (The Colour Out of Space, 1927)
-Zgroza w Dun­wich (The Dun­wich Hor­ror, 1928)
-Szep­czący w ciem­no­ści (The Whi­spe­rer in Dark­ness, 1930)
-W górach sza­leń­stwa (At the Moun­ta­ins of Mad­ness, 1931)
-Widmo nad Inn­smo­uth (The Sha­dow Over Inn­smo­uth, 1931)
-Cień spoza czasu (The Sha­dow Out of Time, 1935)
-Nawie­dzi­ciel mroku (The Haun­ter of the Dark, 1935)
-Posło­wie: W przed­dzień potwor­nego zmartwychwstania  

źródło opisu: http://www.vesper.pl/
źródło okładki: http://www.vesper.pl/
show less
Format: papier
ISBN: 9788377310984
Publisher: Vesper
Pages no: 792
Edition language: Polski
Bookstores:
Community Reviews
Agnieszka Żak
Agnieszka Żak rated it
5.0 Kosmos, czas i potworność
Całe życie unikałam Lovecrafta z prostego powodu – nie znoszę horrorów. Nigdy nie znajdowałam przyjemności w wywoływaniu w sobie lęków i niepokojów, nigdy nie rozumiałam, co też inni znajdują w tym pociągającego. Ale też moja moja znajomość horroru ograniczała się do ogólnej świadomości istnienia ta...
Other editions (1)
Books by H.P. Lovecraft
On shelves
Share this Book
Need help?